Tijdelijke afsluiting grofwildpassages

Woensdag 03 juli 2019

Het dichtzetten van de ecoducten met hekken is een tijdelijke maatregel in afwachting van solide afspraken met de provincie over de grote instroom van herten vanuit Deelerwoud 3, een natuurgebied dat door Natuurmonumenten wordt beheerd, en over gecontroleerd beheer van wolven. Dit is al het derde jaar dat er meer dan 50% meer herten zijn binnen gestroomd dan in de jaren ervoor (slechts 2%). Wij willen niet werkeloos toezien hoe door herten de natuurlijke verjonging van onze bossen stagneert en hoe onze moeflons verdwijnen. Wij willen ook afspraken maken over de wolf, want wij willen geen wolven in het Park.

Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan één beschermde diersoort (de wolf) want in het kader van Natura 2000 hebben wij een instandhoudingsverplichting van meerdere beschermde diersoorten. Eerder hebben we al de varkenspoorten gesloten vanwege de oprukkende varkenspest. Het hele park is nu gesloten voor grofwild. Zo is het altijd geweest tot 2013. We waren nog maar een paar jaar open.

We hebben vrijwillig meegewerkt aan de hype van ecoducten. Wij hebben wel altijd gezegd: we willen geen overlast krijgen van de buren. Wij veroorzaken zelf ook geen overlast bij onze buren. Wij willen ons beheer in eigen hand houden. Het gaat om particulier grondbezit. Wij hebben een hoge biodiversiteit in het park. Die hebben we bereikt met actief beheer en voortdurend ingrijpen. In 2017 hebben we de BelleEuropa Award gekregen, een prestigieuze Europese prijs voor excellent beheerde particuliere natuurgebieden met een hoge biodiversiteit. Wij kiezen voor moeflons om de heide open te houden omdat de moeflon de enige soort is die ook grove den eet. Door de open gebieden te laten begrazen hoeven wij daar geen machines in te zetten. Daar past de wolf niet bij.

Er komen voornamelijk edelherten binnen en wat damherten. Doordat er meer herten binnenkomen, moeten onze mensen meer jagen. We houden de aantallen herten en wilde zwijnen bewust laag. We streven naar een voorjaarsstand (na afschot en vóór geboorte) van circa 220 moeflons, 50 wilde zwijnen en 180 edelherten. Het overschot aan edelherten schieten wij af zodat het natuurlijke verjongingsproces in de bossen niet wordt verstoord en ter bescherming van beschermde planten en kruiden. Dit wordt continu gemonitord. Voor damherten geldt een nulstand. Het overschot aan wilde zwijnen schieten wij af ter bescherming van kwetsbare faunasoorten zoals reptielen.

Dat we meer herten moeten afschieten is een extra inspanning waar wij niet op zitten te wachten. De jacht is geen doel op zich. Het is het sluitstuk van het totale beheer. Het is ook geen verdienmodel, zoals veel mensen denken, maar een druppel op de gloeiende plaat. Faunabeheer kost heel veel geld. Het is een fabeltje dat we verdienen aan jacht.

De ecoducten zijn met belastinggeld aangelegd in opdracht van de provincie. Wij begrijpen dat bepaalde mensen graag zien dat grofwild kan migreren, maar de praktijk leert dat de herten amper willen migreren als ze voldoende ruimte, rust en voedsel hebben. De Hoge Veluwe is daarvan het bewijs want er gaan vrijwel geen herten uit en er komen alleen maar herten van buurtterreinen binnen.

We hebben contractuele afspraken met de provincie gemaakt. Wij willen die afspraken van toen  tegen het licht houden vanwege de grote instroom van herten en de komst van wolven. We zien de grofwildpassages graag weer opengaan. Voor niet aaibare, meer kwetsbare soorten zoals insecten, amfibiën en reptielen werken de ecoducten overigens nog prima, ook met gesloten hekken. We hebben dus geen bezwaar tegen migratie van grofwild, maar we werken er pas aan mee als we de garantie hebben dat de grote instroom van herten stopt. Natuurmomenten en de provincie zijn nu aan zet. En als een wolf ons Park binnenkomt, willen wij preventief kunnen ingrijpen en de wolf kunnen laten afschieten. Het provinciale wolvenplan gaat volledig voorbij aan de verantwoordelijkheid van grondeigenaren voor een integraal beheer en aan de instandhoudingsplicht van beschermde soorten in het kader van Natura 2000. In andere Europese landen worden wolven gecontroleerd beheerd, dus moet dat in Nederland ook kunnen.

Wij zijn al drie jaar in overleg met de provincie over de instroom van edelherten en sinds de wolf zich in Nederland heeft gevestigd ook over de wolf. Na de zomer gaan we weer met elkaar om de tafel.

Wij vinden het prima dat sommigen blij zijn met de wolf, maar de problemen zullen zich vanzelf aandienen. Wij denken dat Nederland volslagen ongeschikt is voor wolven. Dit baseren wij op de praktijkervaringen van onze collega-grondeigenaren in de omringende Europese landen die al geruime tijd met wolven van doen hebben en die bepaald niet gelukkig zijn met de negatieve effecten van wolven op hun terreinen en de biodiversiteit.

 

S.E. van Voorst tot Voorst, directeur

Hoenderloo, 2 juli 2019