Inzet van steenmeel in het Park

Woensdag 04 november 2020

In de afgelopen periode is er met een helikopter in het Park steenmeel uitgestrooid over de in 2015 en 2016 aangelegde heideverbindingen. Het gaat om ongeveer 100 hectare waar 10 of 15 ton per hectare (afhankelijk van de locatie) is aangebracht met als doel de achteruitgang van de biodiversiteit van het heidelandschap te herstellen. Een rigoureus, maar met grote zorgvuldigheid uitgevoerd project. In 2015 is er in het Park een onderzoek gestart naar de effecten van steenmeel. Bij dit project werkt het Park samen met Stichting Bargerveen, Onderzoekscentrum B-WARE, Natuurbalans, Bodembergsma en de Unie van Bosgroepen.

Het afgelopen decennia is de bodem verzuurd door mest, industrie en verkeer. Deze verzuring van de bodem zorgt er voor dat mineralen versneld verweren en uit de bodem wegspoelen. Het ontbreken van deze mineralen heeft een negatief effect op de planten en dieren die voorkomen op de schrale heidevelden. Om de buffercapaciteit van de bodem duurzaam te herstellen is actief ingrijpen nodig. Het herstel van de bodemmineralogie en de bodemchemie is vereist om de natuurkwaliteit structureel te verbeteren. Steenmeel, fijngemalen vulkanisch of dieptegesteente, heeft de potentie om de bodemchemie duurzaam te herstellen. Het steenmeel dat in het Park gebruikt wordt is een restproduct uit Noorwegen.

Na verdere positieve resultaten bij de heide en de aangelegde heideverbinding is het strooien van steenmeel in 2020 uitgebreid. Het steenmeel is in de afgelopen periode over de heideverbindingen in het Park uitgestrooid. Vanwege de grootte van het gebied en de grote hoeveelheid steenmeel, is er een helikopter gebruikt voor het uitstrooien. Toediening met een tractor zou voor heel veel rijbewegingen in het veld zorgen met insporing en bodemverdichting tot gevolg.

Het uiteindelijke doel van het strooien van steenmeel is dat wij het heidelandschap en de plant- en diersoorten die daarbij horen behouden en robuuster maken. Steenmeel kan hiervoor een middel zijn, maar meer onderzoek naar effecten op de langere termijn en op verschillende habitattypen zijn nodig. Voor 2021 staat er een symposium gepland om de resultaten van het steenmeel onderzoek te presenteren. Het rapport met de resultaten van het onderzoek kunt u hier lezen.