Reglement Hoge Veluwe Loop

Reglement Hoge Veluwe Loop

1. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement.

2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.

3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

4. Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

5. Inschrijving voor de Hoge Veluwe Loop is persoonlijk.

6. Iedereen neemt deel voor eigen risico. Het Nationale Park De Hoge Veluwe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.

7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

8. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en chiphuur, tenzij de annulering uiterlijk 1 september schriftelijk is doorgeven. Bij terugbetaling worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.  Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgesteld worden. De eerstvolgende editie van de loop vindt een jaar later plaats.

10. De organisatie behoudt zich het recht voor de Hoge Veluwe Loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden. Indien de Hoge Veluwe Loop niet kan door gaan krijgen deelnemers hun inschrijfgeld terug, minus €5,- ter dekking van de kosten die de organisatie dan al heeft moeten maken voor het evenement.

11. Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

12. De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën en daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de Ipeco chip netto tijd.

13. Voor deelname aan de trailrun geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

14. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen.

15. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Hoge Veluwe Loop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

17. Wijzigingen aan een inschrijving zijn mogelijk, de kosten hiervoor bedragen € 5 per wijziging.