3. U STEUNT HET PARK

a. U steunt Het Park als particuliere donateur of Vriend

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Als u het Park als particulier steunt als particuliere donateur, verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u:

 • Uw aanhef, naam en contactgegevens en de wijze waarop u het liefst contact met ons heeft worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen;
 • Financiële informatie over uw steun, zoals het bedrag van uw donatie, de frequentie daarvan (éénmalig of periodiek), uw betaalmethode (iDeal of machtiging) en uw IBAN;
 • Informatie die u verstrekt via een schenkingsovereenkomst (waaronder, indien de wet daartoe verplicht: uw burgerservicenummer);
 • Als u donateur van Het Park bent: het type donateurschap;
 • Indien u Het Park heeft opgenomen in uw testament als (mede-) erfgenaam: de documenten die verband houden met de nalatenschap;
 • Correspondentie met u nemen wij ook op in onze administratie.
 • Een naam, foto, uw geboortedatum en contactgegevens worden verwerkt om een Jaarkaart/Relatiekaart voor u te kunnen maken;

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als wij een overeenkomst met u hebben, dan verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van die overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook op basis van een gerechtvaardigd belang, zoals het gerechtvaardigde belang van Het Park om fondsen te werven. Tenslotte verwerken we uw persoonsgegevens in verband met wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het voeren en bewaren van de administratie.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.

 

b. U steunt Het Park met uw bedrijf als Partner van Het Park

Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van bedrijven die Partner zijn van Het Park is het onderdeel "U of het bedrijf waarvoor u werkt is leverancier of anderszins een zakelijke relatie van Het Park" van deze Privacyverklaring van toepassing.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

c. U steunt Het Park met een schoolactie

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Als u Het Park steunt of wilt steunen met een schoolactie, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw aanhef, naam en contactgegevens en de wijze waarop u het liefst contact met ons heeft worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen;
 • Correspondentie en overige informatie over de schoolactie, zoals de naam van de school, een omschrijving van de activiteit en namen van deelnemers, waarbij we ervan uitgaan dat u deze persoonsgegevens mag verwerken c.q. toestemming heeft van de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger(s)/ouder(s) als de deelnemer jonger is dan 16 jaar. De correspondentie nemen wij ook op in onze administratie;
 • Financiële informatie over de schoolactie, zoals het bedrag van een donatie en IBAN.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het kader van schoolacties verwerkt Het Park met name persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belang om fondsen te werven. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken in verband wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het voeren en bewaren van de administratie.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.

 

d. U bent vrijwilliger of coördinator van vrijwilligers

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Als u vrijwilliger of coördinator van vrijwilligers bent, verwerkt Het Park de volgende persoonsgegevens over u:

 • Uw aanhef, naam en contactgegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen. Deze informatie kan ook worden gebruikt om u te identificeren en om u toegang te verlenen tot Het Park;
 • Het Park correspondeert in beginsel met de coördinatoren van vrijwilligers;
 • Een naam, foto, uw geboortedatum, contactgegevens en betaalinformatie worden verwerkt om een jaarkaart voor u te kunnen maken;
 • Door de vrijwilliger op een aanmeldingsformulier en/of (vrijwilligers)overeenkomst ingevulde persoonsgegevens, persoonsgegevens die verband houden met de aanmelding en/of persoonsgegevens die voortkomen uit het werk verricht door de vrijwilliger;
 • Er worden roosters bijgehouden met daarop de aanwezigheid van vrijwilligers en de vrijwilligerstaken;
 • Gegevens over uw jaarkaart, correspondentie en roosters worden opgenomen in onze administratie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe.

Als u vrijwilliger van Het Park bent, dan wordt op basis van uw gegevens een account aangemaakt voor de app NPHV Biodiversiteit. Zie voor meer informatie het onderdeel "U heeft één van onze apps (zoals NPHV | AR of NPHV Biodiversiteit) gedownload" van deze Privacyverklaring.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u vrijwilliger of coördinator van vrijwilligers bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen om contact met u te hebben, om u toegang tot Het Park te kunnen verlenen en om te weten welke vrijwilligers zich wanneer in Het Park bevinden.
Als wij een overeenkomst met u hebben, verwerken wij uw persoonsgegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst.
We verwerken uw persoonsgegevens daarnaast in verband met wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het voeren en bewaren van de administratie.
Tenslotte kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft in dat geval het recht om uw toestemming in te trekken.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.